Hướng dẫn hệ thống Cảnh Giới

Để có thể thành tài trong võ học, bên cạnh việc nắm rõ các chiêu thức quý đại hiệp còn cần lĩnh ngộ được tâm pháp. Thông qua hệ thống Cảnh Giới và Thiên Phú, thuộc tính của đại hiệp có thể tăng nhanh cũng như học được thêm các kỹ năng quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây:

  • Lĩnh ngộ Cảnh Giới sẽ giúp tăng thuộc tính cho đại hiệp.
  • Cấp Cảnh Giới càng cao, tăng càng nhiều thuộc tính.

  • Đại hiệp lĩnh ngộ Cảnh Giới không chỉ nhận được thuộc tính mà còn được nhận điểm Thiên Phú. Điểm Thiên Phú rất quan trọng dùng để học kỹ năng Thiên Phú.

  • Khi 4 Điểm Cảnh Giới đều lĩnh ngộ đến cấp tối đa, có thể đột phá để tăng lên cảnh giới mới. Khi đột phá cảnh giới đại hiệp cần có số lượng Thông Tê Hoàn nhất định.

  • Thông Tê Hoàn có thể nhận được thông qua hoạt động Trầm Tư Thí Luyện.